Regulamin szkoleń otwartych

 

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH
organizowanych przez
BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, z siedzibą: ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkoleń i Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2015 do odwołania.

 

§ 2 Definicje


1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
2. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
3. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
4. Organizator – BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, z siedzibą przy ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok, wpisany do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki, działający pod numer NIP 966-046-59-68, numer REGON 200708224, posiadający wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o numerze 2.20/00046/2013.
5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału Szkoleniu. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” oraz której udział w szkoleniu został opłacony.
7. Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
10. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym na szkolenie lub wysłanie wymaganych w formularzu danych drogą mailową do Organizatora. „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” jest dostępny na stronie www.bik.edu.pl

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
- Oferty i terminarza szkoleń – publikowanych na stronie internetowej firmy: www.bik.edu.pl
- Działań marketingowo-promocyjnych.
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia poprzez formularz na stronie www.bik.edu.pl, przesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie wypełnionego druku zgłoszenia do biura firmy znajdującego się w Białymstoku przy ul. Krakowska 5 lok. 201. Druk zgłoszenia na szkolenie można pobrać ze strony www.bik.edu.pl
3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 5 dni przed datą Szkolenia.
4. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
5. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie wpłaty kwoty wymaganej przez Organizatora a umieszczonej w ofercie danego szkolenia.
6. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

 

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i ofertą szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie www.bik.edu.pl, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, za wyjątkiem poczęstunku (cateringu) w formie gorących lub zimnych napojów, ciastek i drobnych przekąsek, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
3. Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz rejestracyjny, osoby, które chcą zarezerwować sobie miejsce na szkolenie zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie i terminie podanym na stronie Organizatora lub w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.
4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto Organizatora prowadzone w banku PEKAO S.A.
nr rachunku: 84 1240 5211 1111 0011 0789 5155
5. W tytule przelewu należy podać: tytuł szkolenia, datę szkolenia, nazwę firmy lub nazwisko uczestnika.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana drogą elektroniczną na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”. Szkolenia są objęte podstawową, 23% stawką VAT.
7. Na życzenie, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

 

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:
    - zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
    - pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

 

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia. Dopuszczalna jest tutaj forma elektroniczna na adres e-mail.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą szkolenia Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w szkoleniu.
3. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
4. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez tego samego Zgłaszającego na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 7.
5. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie uprawnia Klienta do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym wypadku wpłacona kwota nie może zostać wykorzystana na poczet innego szkolenia i traktuje się jakby Uczestnik był na spotkaniu.
6. W każdym czasie Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

 

§ 7 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń i warsztatów otwartych prezentowane są na stronie www.bik.edu.pl
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Zgłaszających.
3. Rabat nie jest przyznawany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.
4. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.bik.edu.pl

 

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Krakowska 5 lok.201.
2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
4. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.
5. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres siedziby Organizatora, a także osobiście w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    a. oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
    b. przedmiot reklamacji,
    c. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
3. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
4. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji lub mediacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.